OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S § 13 ODS. 1 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z.
O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV („ďalej len ZÁKON“)

 

Ochrana súkromia našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov
postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere.

 

Prevádzkovateľ:

Mgr. Jana Turaz, so sídlom Jána Smreka 6156/4, Bratislava 841 08, IČO: 43 624 120, spoločnosť zapísaná  v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, č. živn. reg.: 110-169152  (ďalej len „Prevádzkovateľ“), email: jana.turaz@gmail.com

 

Spracovávame vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

Identifikačné údaje: meno a priezvisko

Kontaktné údaje: emailová adresa,  telefónne číslo

 

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

komunikácia so zákazníkom ohľadom termínu poskytnutia služby

– zasielanie správ emailom alebo telefonicky

– priamy marketing (informovanie o produktoch a službách)

– zisťovanie spokojnosti s uskutočnenou službou

 

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo predpisy platné pre Prevádzkovateľa.

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, telefonický kontakt,  ktoré budú použité pre vyššie uvedené účely, budú uchovávané po dobu 5 rokov.

Po zániku účelu spracúvania alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne interne v rámci služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.

 

Práva:

Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúce práva:

– právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),

– právo na opravu (§ 22 Zákona),

– právo na vymazanie (§ 23 Zákona),

– právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),

– právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),

– právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),

– právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona).

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracovávanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

 

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť elektronicky na emailovú adresu jana.turaz@gmail.com.

Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch sa lehota predlžuje o ďalšie dva mesiace.

 

Kontakt

V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov na našej webovej stránke, nás prosím kontaktujte emailom na jana.turaz@gmail.com.

 

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Prevádzka Nechsapáči, ktorá poskytuje služby manikúry, pedikúry a modelovania gélových a gél-lakových nechtov, má platné živnostenské oprávnenie na výkon uvedených činností.
 2. Prevádzka sa zaväzuje:
 • vykonávať svoje služby len s odborne vyškoleným personálom, ktorý vlastní príslušné oprávnenie na výkon svojej profesie,
 • vykonať požadovanú službu zodpovedne, podľa správnych technologických postupov, prislúchajúcich ku konkrétnemu pracovnému úkonu, a to s materiálmi, ktoré neprekročili dobu záruky a s výrobkami podliehajúcimi normám EÚ.
 1. Zákazník bol pred začiatkom služby či úkonu oboznámený s následnou domácou starostlivosťou i s možnosťou prípadnej reklamácie.
   
 Domáca starostlivosť:
Rozhodli ste sa pre umelé predĺženie nechtov gélovým systémom( ďalej len „umelé nechty“) alebo spevnenie prírodných nechtov gél lakom (ďalej len „modelované nechty“). Modelované nechty sa väčšinou aplikujú pri dlhotrvajúcom zhoršenom stave prírodných nechtov alebo pre zbavenie sa zlozvyku – onychofágie (ohrýzanie nechtov).
Umelé nechty nepotrebujú toľko starostlivosti a vydržia dlho upravené. Môžete si nechty lakovať a odlakovať (bezacetónovým odlakovačom), prípadne zdobiť aj sami doma. V prípade, že si chcete nechty doma upravovať, je nutné si zakúpiť vhodný pilník na umelé nechty.
Umelé nechty nestrihajte, vzniká riziko prasknutia! Pilníkom si môžete nechty bez problémov skracovať alebo si upravovať prechody medzi prírodným a umelým nechtom. Pri tejto úprave si však treba dávať pozor, aby ste nepilovali pilníkom prírodný necht, pretože by mohlo prísť k poškodeniu a narušeniu nechtovej platničky.
Nezabúdajte, že modelované nechty majú schopnosť viazať na seba teplo i chlad. Modelované nechty nesmú prísť do kontaktu s agresívnymi chemickými prostriedkami, napríklad: savo, fixinela, chlór, peroxid, acetón atď. Je nutné používať ochranné rukavice, nechty by ste priamym kontaktom s chemikáliami znehodnotili, ba dokonca zničili.
Nechty si treba čistiť aj z vnútornej strany kefkou, aby ste zabránili usadzovaniu nečistôt a nedali tak príležitosť vzniku mykotickej nákazy.
Pokiaľ s umelými nechtami dobre zaobchádzate, odmenou pre Vás bude ich dlhá trvácnosť. Ak nie ste dostatočne zručná na ich domácu starostlivosť, väčšinou postačí iba prelakovanie podľa potreby. Keď si vyberiete vhodný lak, vydrží často do ďalšej návštevy salónu.
Nechty u žien majú skôr estetický význam, preto nerobte príliš prudké pohyby, aby Vás v nevhodnom okamihu nesklamali prasknutím či nebodaj zlomením vlastným nedopatrením.
Dbajte aj na výživu pokožky rúk, aby Váš dotyk bol vždy jemný.
Gél-lak sa nanáša na prirodzený necht,  dĺžku nechtov nie je možné „nadrobit“, čiže ide na vlastnú dĺžku prirodzeného nechtu. Ide o mäkší, jemnejší materiál, ktorý dokonale kopíruje prirodzený necht a preto lepšie priľne k vlastnému nechtu. Doba trvácnosti je 14 dní+, samozrejme je to individuálne a závisí to aj od vlastnej kvality nechtu.
 1. Zákazník je povinný vo vlastnom záujme upozorniť manikérku alebo pedikérku, vykonávajúcu danú službu, na dôležité zdravotné problémy, plánované operácie, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu, trvanlivosť či priebeh služby. Napr. diabetes mellitus – cukrovka, ochorenie srdca, ekzém, psoriáza, hormonálne zmeny organizmu ako je tehotenstvo, či ochorenie štítnej žľazy a iné.
 2. Zákazník je v dostatočnom predstihu informovaný o postupe každého úkonu.
  Pri modelácii nechtov je upozornený:
 • na možnú reakciu pokožky na jemný prach, či účinky UV/LED svetla (týka sa predovšetkým    citlivejších fototypov), napr. sčervenanie pokožky, ktoré sa však hneď po ukončení stratí,
 • pri polymerizácii môže dôjsť k zahriatiu hmoty, čo môže zákazník pociťovať ako štipnutie na prírodnom nechte. Každý zákazník túto reakciu vníma individuálne, odporúča sa prerušiť     vytvrdzovanie hmoty a po precítení nechty opäť vložiť späť do UV/LED lampy.
 1. Zákazník konzultuje dĺžku i tvar voľného okraja nechtov počas práce s manikérkou alebo pedikérkou vykonávajúcou túto službu, ktorá ochotne vyhovie požiadavkám zákazníka do takej miery, aby sa nenarušila architektúra, a tým aj trvanlivosť modelovaných nechtov.
 2. Dodržanie správneho technologického postupu, predovšetkým pri modelovaných nechtoch, sa prejavuje okamžite, najneskôr však do 24 hodín. Reklamácia priľnavosti hmoty, t. j. nedodržanie technologického postupu, je možná iba do nasledujúceho dňa od prevedenia tejto služby, a to pri osobnej konzultácii so zákazníkom a kontrolou prevedenej práce.
 3. Za správnu manipuláciu s modelovanými nechtami po 24 hodinách (kedy zaniká možnosť reklamácie) preberá zodpovednosť zákazník. Neskoršia reklamácia nie je možná vzhľadom na fakt, že je ťažké preukázať alebo vylúčiť nesprávnu alebo nevhodnú manipuláciu zákazníka s modelovanými nechtami.
 4. Zákazník si vykonanú službu starostlivo prezrie pred zaplatením. Zaplatením za službu sa vzdáva nároku na reklamáciu estetického vzhľadu nechtov, to znamená predovšetkým povrchu, tvaru
  a dĺžky modelovaných nechtov. Nezabúdajte, že každá zákazníčka má nárok na svoj vlastný pilník
  (za poplatok).
 
Platné od 1. 1. 2020

NECHSAPÁČI      pasáž Gorkého 3      811 01 Bratislava      0948 918 860      nechsapaci@nechsapaci.com